รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Journal Name : Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทชชยา วนนะบวรเดช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HUSOC Journal
ISSN : 2822-1516
E-ISSN : 2985-0169
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอย อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจี เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : husocjournal@bsru.ac.th
Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jhusocbru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-1102