รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Total Citations : 5
Total Publications : 262
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารมนส. มรส.
Abbreviation Name: Journal HUSO. SRU.
ISSN : 2697-5971
E-ISSN : 2672-9237
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.huso@sru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN(เดิม): 1906-1048

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Publication
18
21
17
41
39
32
30
27
0
0
Citation / Publication
0
0
0.06
0
0.03
0
0
0
0
0