รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Total Citations : 77
Total Publications : 249
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พิชัย สุขวุ่น
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารมนส. มรส.
Abbreviation Name: Journal HUSO. SRU.
ISSN : 1906-1048
E-ISSN : 2672-9237
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jhs.sru@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhsc
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
8
4
12
9
19
9
1
1
0
Publication
19
18
18
21
17
41
39
32
29
15
Citation / Publication
0.37
0.44
0.22
0.57
0.53
0.46
0.23
0.03
0.03
0