รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal Name : Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jhssrru
ISSN : 1905-551X
E-ISSN : 2672-9849
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Surin Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jhssrru@srru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :