รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Total Citations : 3
Total Publications : 162
Journal Name : Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jhssrru
ISSN : 1905-551X
E-ISSN : 2672-9849
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Surin Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jhssrru@srru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
Publication
0
0
0
20
26
75
24
17
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.01
0.08
0
0
0