รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Journal Name : Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UDRU Hum. & Social Sc. J
ISSN : 2286-7139
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hsjournal@udru.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :