รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Total Citations : 14
Total Publications : 175
Journal Name : Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UDRU Hum. & Social Sc. J
ISSN : 2286-7139
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hsjournal@udru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
11
0
0
0
0
3
0
0
Publication
19
14
20
18
20
26
35
5
18
0
Citation / Publication
0
0
0.55
0
0
0
0
0.6
0
0