รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Total Citations : 44
Total Publications : 342
Journal Name : Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHUSO UBRU
ISSN : 2229-0141
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hujou@ubru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
2
4
3
12
8
6
6
2
0
Publication
20
14
20
16
64
55
54
50
49
0
Citation / Publication
0.05
0.14
0.2
0.19
0.19
0.15
0.11
0.12
0.04
0