รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal Name : Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchathani University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
ชื่อย่อของวารสาร : วสคม.มอบ.
Abbreviation Name: J SocHu UBU
ISSN :
E-ISSN : 2697-391X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ubusocj@ubu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-8244
  • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2019)