รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Total Citations : 68
Total Publications : 169
Journal Name : Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani University
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
ชื่อย่อของวารสาร : วสคม.มอบ.
Abbreviation Name: J SocHu UBU
ISSN : 2228-8244
E-ISSN : 2697-391X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ubusocj@ubu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
5
9
25
6
6
5
0
2
0
0
Publication
16
16
14
12
17
32
24
25
13
0
Citation / Publication
0.31
0.56
1.79
0.5
0.35
0.16
0
0.08
0
0