รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Total Citations : 7
Total Publications : 135
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อัญชนา พานิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHSSR
ISSN : 0859-869X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : anchokok@gmail.com
Website : http://hs.pbru.ac.th/journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
3
1
1
1
0
0
0
Publication
0
0
13
15
16
18
20
26
27
0
Citation / Publication
0
0
0
0.2
0.06
0.06
0.05
0
0
0