รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.อัญชนา พานิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHSSR
ISSN : 0859-869X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jhssr.pbru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hspbruacthjournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2673-0987, eISSN: 2821-9759