รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Nakhondhat
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวปุญญาดา จงละเอียด
ชื่อย่อของวารสาร : ว.นาครทรรศน์
Abbreviation Name: JMND
ISSN : 2586-923X
E-ISSN : 2630-0362
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3/3 หมู่ที่ 5 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Si Thammarat Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : tak.punyada@gmail.com, lifzing@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :