รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
Total Citations : 120
Total Publications : 700
Journal Name : Journal of MCU Nakhondhat
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูอรุณสุตาลังการ, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.นาครทรรศน์
Abbreviation Name: JMND
ISSN : 2586-923X
E-ISSN : 2630-0362
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3/3 หมู่ที่ 5 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Si Thammarat Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : tak.punyada@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
2
2
7
25
70
13
0
Publication
0
0
0
0
16
16
60
336
272
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.13
0.44
0.42
0.21
0.05
0