รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
Total Citations : 32
Total Publications : 448
Journal Name : Journal of MCU Nakhondhat
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูอรุณสุตาลังการ, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.นาครทรรศน์
Abbreviation Name: JMND
ISSN : 2586-923X
E-ISSN : 2630-0362
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3/3 หมู่ที่ 5 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Si Thammarat Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : tak.punyada@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
2
5
13
12
0
Publication
0
0
0
0
0
16
16
60
336
20
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.13
0.31
0.22
0.04
0