รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาจุฬาวิชาการ
Journal Name : Mahachula Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMA
ISSN : 2408-1078
E-ISSN : 2651-2440
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170โทร. 035-248000 ต่อ 8773,, 086-998-4646
เจ้าของ : กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Academic Division, Office of the President, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : su_cha2509@hotmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :