รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาจุฬาวิชาการ
Total Citations : 8
Total Publications : 266
Journal Name : Mahachula Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMA
ISSN : 2408-1078
E-ISSN : 2651-2440
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170โทร. 035-248000 ต่อ 8773,, 086-998-4646
เจ้าของ : กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Academic Division, Office of the President, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : su_cha2509@hotmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
2
0
5
1
0
0
Publication
0
0
19
19
20
28
58
50
72
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.1
0
0.09
0.02
0
0