รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : APHEIT International Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Manit Boonprasert
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: APHEIT INTER
ISSN : 2286-9867
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 328 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : benchamas.a@bu.ac.th , apheit@bu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ATI
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :