รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 4
Total Publications : 94
Journal Name : APHEIT International Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: APHEIT INTER
ISSN : 2286-9867
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 328 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : benchamas.a@bu.ac.th , apheit@bu.ac.th
Website : http://apheit.bu.ac.th/index.php/past-issues
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
Publication
0
0
6
6
20
13
13
17
14
5
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.08
0.23
0
0
0