รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1
Total Publications : 78
Journal Name : Eye South East Asia
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Sakchai Vongkittirux, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EyeSEA
ISSN : 2586-8349
E-ISSN : 2697-4398
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร มรว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เจ้าของ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aecomeye@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/eyesea
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 (Vol.12 No.1 January-June 2017) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1905-2960, วารสารจักษุธรรมศาสตร์ | Thammasat Thai Journal of Ophthalmology

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  1
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  20
  20
  25
  13
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.04
  0