รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Eye South East Asia
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Sakchai Vongkittirux, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EyeSEA
ISSN : 2586-8349
E-ISSN : 2697-4398
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร มรว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เจ้าของ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aecomeye@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/eyesea
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-2960
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.1 (2017)