รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Journal Name : Thaksin University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Prasong Kessaratikoon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: tsuj
ISSN : 0859-9807
E-ISSN : 2651-0693
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองจัดการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ / Research and Development Institute Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tsujournal@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2773-8752