รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Total Citations : 294
Total Publications : 525
Journal Name : Thaksin University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Prasong Kessaratikoon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: tsuj
ISSN : 0859-9807
E-ISSN : 2651-0693
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองจัดการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ / Research and Development Institute Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tsujournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
20
30
43
30
24
14
13
10
1
1
Publication
25
60
38
53
18
19
61
50
20
10
Citation / Publication
0.8
0.5
1.13
0.57
1.33
0.74
0.21
0.2
0.05
0.1