รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Total Citations : 94
Total Publications : 545
Journal Name : Thaksin University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Prasong Kessaratikoon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: tsuj
ISSN : 0859-9807
E-ISSN : 2651-0693
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองจัดการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ / Research and Development Institute Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tsujournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2773-8752, ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (2021 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
6
13
8
10
6
13
4
0
1
0
Publication
38
53
18
19
61
50
20
30
0
0
Citation / Publication
0.16
0.25
0.44
0.53
0.1
0.26
0.2
0
0
0