รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
Journal Name : Nakhon Phanom University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2228-9356
E-ISSN : 2539-5769
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวารสารชั้น 3 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : npujournal@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2651-2459, E-ISSN: 2651-2467, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.9 No.1 2019) เป็นต้นไป