รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
Total Citations : 318
Total Publications : 382
Journal Name : Nakhon Phanom University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2228-9356
E-ISSN : 2539-5769
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวารสารชั้น 3 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : npujournal@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2651-2459, E-ISSN: 2651-2467, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.9 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
34
36
44
50
34
58
37
18
0
0
Publication
32
45
45
45
45
45
80
45
0
0
Citation / Publication
1.06
0.8
0.98
1.11
0.76
1.29
0.46
0.4
0
0