รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Journal Name : Princess of Naradhiwas University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Muslin Tohperoh (ผศ. มุสลินท์ โตะแปเราะ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: pnujr
ISSN :
E-ISSN : 2651-1274
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pnu_jr@hotmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-5981
  • An online-only Journal Since Vol.11 No.1 (2019)