รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Total Citations : 693
Total Publications : 405
Journal Name : Princess of Naradhiwas University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Siriphan Siriphan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: pnujr
ISSN : 1906-5981
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 49 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pnu_jr@hotmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
119
96
112
79
58
36
18
14
2
2
Publication
28
28
57
43
44
47
47
53
0
0
Citation / Publication
4.25
3.43
1.96
1.84
1.32
0.77
0.38
0.26
0
0