รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 66
Total Publications : 121
Journal Name : Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: pnujrhuso
ISSN : 2350-9902
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pnu_huso@hotmail.com
Website : http://journalhuso.pnu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
13
23
11
9
9
0
0
Publication
0
0
0
15
17
16
17
48
8
0
Citation / Publication
0
0
0
0.87
1.35
0.69
0.53
0.19
0
0