รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 43
Total Publications : 164
Journal Name : Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สายทอง แก้วฉาย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: pnujrhuso
ISSN : 2350-9902
E-ISSN : 2697-4770
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pnu_huso@hotmail.com
Website : http://journalhuso.pnu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
3
18
7
6
7
2
0
0
Publication
0
0
15
17
16
17
48
25
26
0
Citation / Publication
0
0
0.2
1.06
0.44
0.35
0.15
0.08
0
0