รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สรัญณี อุเส็นยาง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: pnujrhuso
ISSN : 2350-9902
E-ISSN : 2697-4770
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pnu_huso@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป