รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : Naresuan University Journal: Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Sutisa Thanoi
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NUJST
ISSN : 0858-7418
E-ISSN : 2539-553X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nujst@nu.ac.th
Website : http://www.journal.nu.ac.th/NUJST
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-7167
  • Formerly known as pISSN: 0858-7418
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2014)