รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 210
Total Publications : 279
Journal Name : Naresuan University Journal: Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Paisarn Muneesawang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NUJST
ISSN : 0858-7418
E-ISSN : 2539-553X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nujst@nu.ac.th
Website : http://www.journal.nu.ac.th/NUJST
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร | Naresuan University Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
14
17
29
16
8
19
19
3
0
0
Publication
0
0
0
36
36
47
60
60
0
40
Citation / Publication
0
0
0
0.44
0.22
0.4
0.32
0.05
0
0