รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 53
Total Publications : 349
Journal Name : Naresuan University Journal: Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Paisarn Muneesawang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NUJST
ISSN : 0858-7418
E-ISSN : 2539-553X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nujst@nu.ac.th
Website : http://www.journal.nu.ac.th/NUJST
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร | Naresuan University Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
7
3
18
18
7
0
0
0
Publication
0
36
36
47
60
60
40
40
30
0
Citation / Publication
0
0
0.19
0.06
0.3
0.3
0.18
0
0
0