รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
Total Citations : 18
Total Publications : 291
Journal Name : Payap University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: pyuj
ISSN : 0857-4677
E-ISSN : 2651-1606
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@payap.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
1
1
3
4
1
0
0
0
Publication
0
17
19
28
30
30
30
23
0
0
Citation / Publication
0
0
0.05
0.04
0.1
0.13
0.03
0
0
0