รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
Journal Name : Payap University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: pyuj
ISSN : 0857-4677
E-ISSN : 2651-1606
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@payap.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :