รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
Total Citations : 81
Total Publications : 281
Journal Name : Payap University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: pyuj
ISSN : 0857-4677
E-ISSN : 2651-1606
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@payap.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
2
5
6
16
15
6
0
0
Publication
0
0
0
17
19
28
30
30
30
13
Citation / Publication
0
0
0
0.29
0.32
0.57
0.5
0.2
0
0