รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Total Citations : 59
Total Publications : 269
Journal Name : Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.บรรจง ลาวะลี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJMBU
ISSN : 2286-6906
E-ISSN : 2651-2009
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalmburec@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
21
8
10
20
0
0
Publication
0
0
0
0
0
58
39
48
76
48
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.14
0.26
0.42
0
0