รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Journal Name : Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พรทิวา ชนะโยธา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJMBU
ISSN :
E-ISSN : 2651-2009
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalmburec@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-6906
  • An online-only Journal Since Vol.9 No.2 (2020)