รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Food and Applied Bioscience Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Pornchai Rachtanapun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FAB Journal
ISSN :
E-ISSN : 2286-8615
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : fabjeditor@gmail.com, pornchai.r@cmu.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/fabjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal