รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 30
Total Publications : 151
Journal Name : Food and Applied Bioscience Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr. Phisit Seesuriyachan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FAB Journal
ISSN : 2286-8615
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : fabjeditor@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/fabjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
5
9
7
1
3
4
1
0
Publication
0
0
15
21
24
15
15
37
24
0
Citation / Publication
0
0
0.33
0.43
0.29
0.07
0.2
0.11
0.04
0