รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Journal Name : Dhonburi Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Wirachai Kamthorn (ดร.วีรชัย คำธร)
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารราชภัฏธนบุรี
Abbreviation Name: JDRU
ISSN : 2985-1254
E-ISSN : 2985-1262
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เจ้าของ : โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.dru@dru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-4165, eISSN: 2697-3898