รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Journal Name : Rajabhat Maha Sarakham University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มรม.
Abbreviation Name: RMU.J
ISSN : 1906-0181
E-ISSN : 2673-026X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rmu_j@rmu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.11 No.1 2017) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)