รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Journal Name : Rajabhat Maha Sarakham University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Kritkanok Duangchatom (รศ. ดร.กฤษกนก ดวงชาทม)
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มรม.
Abbreviation Name: RMU.J
ISSN :
E-ISSN : 3027-8635
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rmu_j@rmu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-0181, eISSN: 2673-026X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2017)
  • An online-only Journal Since Vol.18 No.1 (2024)