รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Total Citations : 0
Total Publications : 391
Journal Name : Rajabhat Maha Sarakham University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มรม.
Abbreviation Name: RMU.J
ISSN : 1906-0181
E-ISSN : 2673-026X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rmu_j@rmu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.11 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  119
  147
  74
  51
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0