รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Total Citations : 83
Total Publications : 302
Journal Name : Journal of Yala Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.YRU
ISSN : 1905-2383
E-ISSN : 2651-0863
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Yala Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ejournal@yru.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yru_human
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
3
12
4
8
11
19
5
3
2
0
Publication
16
15
16
28
44
47
41
48
0
0
Citation / Publication
0.19
0.8
0.25
0.29
0.25
0.4
0.12
0.06
0
0