รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Total Citations : 339
Total Publications : 302
Journal Name : Journal of Yala Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.YRU
ISSN : 1905-2383
E-ISSN : 2651-0863
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Yala Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ejournal@yru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/yru_human/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
14
27
17
27
63
49
20
9
0
0
Publication
15
16
15
16
28
44
47
41
48
0
Citation / Publication
0.93
1.69
1.13
1.69
2.25
1.11
0.43
0.22
0
0