รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Journal Name : Journal of Yala Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.YRU
ISSN : 1905-2383
E-ISSN : 2651-0863
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Yala Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ejournal@yru.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yru_human
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :