รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Journal Name : Journal of Roi Et Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสิรฐสังข์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J of RoiEt
ISSN : 1905-6036
E-ISSN : 2673-0731
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Graduate School, Roi Et Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : reru.journal101@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :