รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Total Citations : 4
Total Publications : 394
Journal Name : Journal of Roi Et Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสิรฐสังข์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J of RoiEt
ISSN : 1905-6036
E-ISSN : 2673-0731
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Graduate School, Roi Et Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : reru.journal101@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
Publication
0
59
23
67
62
50
66
67
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.08
0
0
0
0