รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Total Citations : 24
Total Publications : 208
Journal Name : Lampang Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-8658
E-ISSN : 2672-9598
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Research and Development Institute, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : likit_267@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
1
9
7
6
0
0
1
0
Publication
0
9
21
40
24
27
26
31
30
0
Citation / Publication
0
0
0.05
0.23
0.29
0.22
0
0
0.03
0