รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Journal Name : Lampang Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-8658
E-ISSN : 2672-9598
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Research and Development Institute, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : likit_267@hotmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :