รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Total Citations : 116
Total Publications : 178
Journal Name : Lampang Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-8658
E-ISSN : 2672-9598
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Research and Development Institute, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : likit_267@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
19
4
17
14
37
17
5
2
1
0
Publication
0
9
21
40
24
27
26
31
0
0
Citation / Publication
0
0.44
0.81
0.35
1.54
0.63
0.19
0.06
0
0