รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Total Citations : 87
Total Publications : 282
Journal Name : Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา เอี่ยมจิรกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-2334
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานมาตรฐานวารสารวิชาการ ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : swujournal@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Physics and Astronomy
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 1686-9311

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
21
13
7
19
7
3
1
1
0
0
Publication
76
19
20
22
19
14
33
25
0
0
Citation / Publication
0.28
0.68
0.35
0.86
0.37
0.21
0.03
0.04
0
0