รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Total Citations : 95
Total Publications : 282
Journal Name : Journal of Srinakharinwirot University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา เอี่ยมจิรกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-9311
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานมาตรฐานวารสารวิชาการ ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : swujournal@swu.ac.th,cacarotpj@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
31
16
6
15
5
3
1
0
0
0
Publication
76
19
20
22
19
14
33
25
0
0
Citation / Publication
0.41
0.84
0.3
0.68
0.26
0.21
0.03
0
0
0