รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Name : Silpakorn University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Panya Janthakot
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SUJ
ISSN : 0857-5428
E-ISSN : 2586-8489
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : journals.surdi@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-2536
  • Formerly known as pISSN: 0857-5428
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.38 No.1 (2018)-Vol.43 No.4 (2023)