รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : SAU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Weerapun Duangthongsuk
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SAUJOURSALST
ISSN : 2408-235X
E-ISSN : 2673-0049
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที่ 19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ / Southeast Asia University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : SAUJournalST@sau.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :