รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารยุโรปศึกษา
Journal Name : Journal of European Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JES
ISSN : 0858-7795
E-ISSN : 2673-0790
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เจ้าของ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Centre for European Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jes.journal@chula.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jes
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :