รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 22
Total Publications : 104
Journal Name : Genomics and Genetics
ชื่อบรรณาธิการ : Professor Pa-thai Yenchitsomanus
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: GaG
ISSN : 2465-5198
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย / The Journal of Genetics Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : editor.tjg@gmail.com, arinthip.t@ku.ac.th, officer.tjg@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/gst/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Medicine
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-8664, Thai Journal of Genetics

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
14
4
1
0
0
0
0
0
Publication
0
0
21
21
27
14
8
6
7
0
Citation / Publication
0
0
0.67
0.19
0.04
0
0
0
0
0