รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Genomics and Genetics
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Pa-thai Yenchitsomanus
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: GaG
ISSN : 2465-5198
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย / The Journal of Genetics Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : editor.tjg@gmail.com, arinthip.t@ku.ac.th, officer.tjg@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/gst
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-8664
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.1 (2016)