รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารยูโร
Journal Name : The Thai Journal of Urology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Monthira Tanthanuch, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJU
ISSN : 0858-6071
E-ISSN : 2651-0626
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาสัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / Thai Urological Association under the Royal Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tmonthir@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 222, eISSN: 222