รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารร่มพฤกษ์
Journal Name : Romphruek Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RPJ
ISSN : 0125-7609
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : romphruek.kru@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-7647, eISSN: 3027-768X