รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารร่มพฤกษ์
Total Citations : 239
Total Publications : 534
Journal Name : Romphruek Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RPJ
ISSN : 0125-7609
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : romphruek.kru@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
23
18
17
9
7
15
9
3
0
Publication
19
23
25
20
26
24
23
28
35
8
Citation / Publication
0.53
1
0.72
0.85
0.35
0.29
0.65
0.32
0.09
0