รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
Journal Name : Journal of Communication and Management NIDA
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCMN
ISSN :
E-ISSN : 2465-3756
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Communication Arts and Innovation Management, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : bchaisuwan@hotmail.com, tj.thanchanok@gmail.com
Website : https://so12.tci-thaijo.org/index.php/jcmn
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal