รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรังสิตสารสนเทศ
Journal Name : RSU library journal
ชื่อบรรณาธิการ : มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ชื่อย่อของวารสาร : รังสิตสารสนเทศ
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-1814
E-ISSN : 2773-8922
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University Library
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rsulibjournal@rsu.ac.th
Website : http://rilj.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :