รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรังสีเทคนิค
Journal Name : The Thai Journal of Radiological Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-1422
E-ISSN : 2730-4140
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารรังสีเทคนิค สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เจ้าของ : สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : thairtjournal@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjrt
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :