รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัชต์ภาคย์
Journal Name : Rajapark Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร. ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล
ชื่อย่อของวารสาร : RJPJ
Abbreviation Name: RJPJ
ISSN : 1905-2243
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการ สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ 68 อาคารสถาปัตยเวช1 ชั้น 2 ซอนนวศรี ถนนรามคำแหง 21 แขวง/เขตพลับพลา กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : สถาบันรัชต์ภาคย์ / Rajapark Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : rjpjournal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :