รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฏฐาภิรักษ์
Journal Name : Ratthaphirak Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พลตรี ชำนาญ ช้างสาต
ชื่อย่อของวารสาร : รัฏฐาภิรักษ์
Abbreviation Name: Ratthaphirak
ISSN : 0857-0442
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เจ้าของ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร / National Defence College of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jakkrit.su@thaindc.org
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Environmental Science / Psychology
หมายเหตุ :