รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
Journal Name : Thai Journal of Public Administration
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Anchana NaRanong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJPA
ISSN : 0859-418X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pajournal@nida.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pajournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2985-0754, eISSN: 2985-0762