รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
Total Citations : 132
Total Publications : 203
Journal Name : Thai Journal of Public Administration
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Suchitra Punyaratabandhu
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJPA
ISSN : 0859-418X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pajournal@nida.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/pajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
7
6
2
6
9
9
2
1
0
0
Publication
12
9
12
13
12
12
11
3
4
0
Citation / Publication
0.58
0.67
0.17
0.46
0.75
0.75
0.18
0.33
0
0