รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Total Citations : 2
Total Publications : 124
Journal Name : Kasetsart University Political Science Review Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: kupsrj
ISSN : 2286-7244
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dr.wanlop@hotmail.com, politicalsci.review@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/kupsrj/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Publication
0
0
15
13
15
20
0
37
24
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.07
0.05
0
0
0
0