รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Total Citations : 44
Total Publications : 89
Journal Name : Political Science and Public Administration Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PSPAJ
ISSN : 2630-0435
E-ISSN : 2630-0699
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : polscicmujournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และ ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-7897, วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  1
  1
  0
  0
  7
  17
  4
  3
  0
  0
  Publication
  0
  0
  5
  8
  12
  11
  16
  20
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0.58
  1.55
  0.25
  0.15
  0
  0