รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชนครินทร์
Total Citations : 10
Total Publications : 227
Journal Name : Journal of Rajanagarindra
ชื่อบรรณาธิการ : อ.พิภัทรา สิมะโรจนา
ชื่อย่อของวารสาร : ว. มรร.
Abbreviation Name: J RRU
ISSN : 0859-9424
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / Rajabhat Rajanagarindra University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rru.journal@gmail.com
Website : http://journal.rru.ac.th/index.php/rajanagarindra
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
3
0
3
4
0
0
0
0
Publication
0
0
20
38
50
32
40
32
15
0
Citation / Publication
0
0
0.15
0
0.06
0.13
0
0
0
0