รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชนครินทร์
Journal Name : Journal of Rajanagarindra
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ชื่อย่อของวารสาร : ว. มรร.
Abbreviation Name: J RRU
ISSN :
E-ISSN : 2774-1230
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / Rajabhat Rajanagarindra University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rru.journal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Jrru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-9424, 2774-1222
  • An online-only Journal Since Vol.20 No.1 (2023)