รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชบัณฑิตยสภา
Journal Name : The Journal of The Royal Society of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-2968
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย / Office of the Royal Society
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ripub@royin.mail.go.th
Website : http://www.royin.go.th/?page_id=10634
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.40 No.1 2015) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารราชบัณฑิตยสถาน | The Journal of the Royal Institute of Thailand
  • ขอออกจากฐานตั้งแต่ 28 กันยายน 2564