รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชพฤกษ์
Journal Name : Ratchaphruek Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สมเกียรติ ทานอก
ชื่อย่อของวารสาร : ราชพฤกษ์
Abbreviation Name: Ratchaphruek
ISSN :
E-ISSN : 3027-7663
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9 ชั้น 8) 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / Graduate School Nakhon Ratchasima Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ratchaphruekjournal@nrru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Ratchaphruekjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-1344, eISSN: 2651-1835
  • An online-only Journal as eISSN: 2651-1835 Since Vol.20 No.2 (2022)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-7663 Since Vol.22 No.1 (2024)