รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Total Citations : 21
Total Publications : 143
Journal Name : Suratthani Rajabhat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เกวลิน อังคณานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: srj
ISSN : 2392-5779
E-ISSN : 2730-2164
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84100
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sru.journal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/srj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
12
2
2
5
0
0
0
Publication
0
9
20
22
24
25
22
21
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.55
0.08
0.08
0.23
0
0
0