รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Journal Name : Suratthani Rajabhat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เกวลิน อังคณานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: srj
ISSN : 2392-5779
E-ISSN : 2730-2164
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84100
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sru.journal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/srj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :