รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชมงคลล้านนา
Journal Name : RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ลัดดา ปินตา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2287-092X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : supansa@rmutl.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2672-9350, E-ISSN : 2672-9261, วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา | RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป