รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
Journal Name : The Thai Journal of Orthopaedic Surgry
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรชัย อภิวรรธกกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRCOST
ISSN : 0125-7552
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aunchaleej@rcost.or.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/rcost
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :