รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
Total Citations : 4
Total Publications : 51
Journal Name : The Thai Journal of Orthopaedic Surgry
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรชัย อภิวรรธกกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRCOST
ISSN : 0125-7552
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aunchaleej@rcost.or.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rcost/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
Publication
0
0
10
12
11
8
10
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0.2
0
0.09
0
0
0
0
0