รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 20
Total Publications : 190
Journal Name : HRD Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Paratchanun Charoenarpornwattana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-9308
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : International Graduate Studies Human Resource Development Center,Faculty of Education, Burapha University169 Long-Hard Bangsaen Road. Dean Sook, Mueang, Choburi 20131
เจ้าของ : International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : paratchanun@go.buu.ac.th
Website : http://hrdjournal.buu.ac.th/, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRDJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
5
3
3
3
3
2
0
0
0
Publication
21
20
20
24
21
22
21
9
13
0
Citation / Publication
0
0.25
0.15
0.13
0.14
0.14
0.1
0
0
0