รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : HRD Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Paratchanun Charoenarpornwattana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-6918
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : International Graduate Studies Human Resource Development Center,Faculty of Education, Burapha University169 Long-Hard Bangsaen Road. Dean Sook, Mueang, Choburi 20131
เจ้าของ : International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : paratchanun@go.buu.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRDJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-9308
  • An online-only Journal Since Vol.15 No.1 (2024)