รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
Journal Name : Ramkhamhaeng Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RLJ
ISSN : 2286-8518
E-ISSN : 2651-1827
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Law; Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawjournal@ru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :