รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
Total Citations : 16
Total Publications : 253
Journal Name : Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-6785
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  / Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pawinun@yahoo.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 0125-300X

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
Publication
16
14
14
23
21
19
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0