รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
Journal Name : Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-6785
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  / Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pawinun@yahoo.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-300X