รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรูสมิแล
Journal Name : RUSAMELAE JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง
ชื่อย่อของวารสาร : รูสมิแล
Abbreviation Name: RJPSU
ISSN : 0858-2068
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rusamilae2514@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :