รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวจนะ
Journal Name : Vacana: Journal of Language and Linguistics
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: VCN
ISSN : 2287-0903
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง เชียงราย 57100
เจ้าของ : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : vacanajournal@gmail.com
Website : http://rs.mfu.ac.th/ojs/index.php/vacana/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :